Menu
×

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky ZOBOR RENT s.r.o.

Nájomné

V prípade nájomného na dobu menej ako 1 mesiac sa cena nájomného uhrádza v plnej výške najneskôr v deň prevzatia vozidla. Cena nájmu sa uhrádza spolu s vratnou zálohou za vozidlo v dohodnutej výške . V prípade ak na vozidle nevznikla žiadna škoda, za ktorú zodpovedá nájomca sa záloha vráti v plnej výške. Výška nájmu za uvedené obdobie nájmu sa  stanoví na základe dohody zmluvných strán s obmedzeným počtom  km za deň. V prípade prekročenia stanoveného denného limitu sa účtuje poplatok za km. Nájomné za bežný mesiac je splatné vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, opravu poškodených pneumatík hradí nájomca. Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu pre prípad poškodenia, alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy s výnimkou, že nemožnosť užívať vozidlo spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k dopravnému prostriedku prístup. Ak však nájomca nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu neoznámi prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné trvá.

Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :

1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podľa tejto zmluvy nevznikla škoda.

2. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok slúži.

3. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný prostriedok nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

4. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu a preťažovaniu vozidiel. V opačnom prípade nebude vrátená záloha!

5. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav akumulátora.

6. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi.

7. Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla.

8. Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.

9. Poruchu funkcie tachometra okamžite oznámiť prenajímateľovi a pristaviť vozidlo na výmenu alebo opravu tachometra.

10. Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť. Súčasne oboznámiť týchto s podmienkami nájmu.

11. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi.

12. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla.

13. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, a to po dobu potrebnú na opravu vozidla, najviac však jeden mesiac od termínu havárie.

14. Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v zákonnej lehote (15 dní). Súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať prenajímateľa.

15. V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.

16. Nájomca podpisom zmluvy o prenájme motorového vozidla prehlasuje, že motorové vozidlo – predmet nájmu prevzal od prenajímateľa v stave bez závad, poškodenia, plne funkčné.

17. V prípade poškodenia vozidla bez zavinenia nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu, prenajímateľ zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu. V prípade opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, prenajímateľ sa zaväzuje 72 hodín od prevzatia vozidla na opravu, poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo na dobu do ukončenia opravy. Ak prenajímateľ nájomcovi náhradné vozidlo neposkytne, nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou prvých 72 hodín.

18. V prípade, že sa bude auto využívať aj mimo Slovenskej republiky, je nutné informovať prenajímateľa vopred, ktoré krajiny budú navštevované v rámci Európskej únie. Mimo Európsku úniu je zákaz s prenajatým vozidlom vycestovať.

19. V prípade opustenia hraníc Slovenskej republiky, bez toho aby bol otom prenajímateľ vopred informovaný, bude toto konanie okamžite oznámené polícii.

Poistenie a škody

1. Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.

2. Všetky vozidlá majú povinné zmluvné poistenie. Havarijné poistenie je za príplatok na vyžiadanie podla druhu vozidla.

3. Každú škodu na vozidle je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi na predpísanom tlačive “Hlásenie škody”, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

4. Škody na dopravnom prostriedku znáša prenajímateľ, okrem prípadov uvedených v bode 5 tohto článku.

5. Prenajímateľ zodpovedá zároveň za škody spôsobené nájomcovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý podľa článku VI. bodu 3 . Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom.

6. V prípade škody, pri ktorej bude preukázané, že nájomca, príp. osoba poverená nájomcom na šoférovanie, bol pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, bude nájomca znášať všetky náklady na opravu škôd spôsobených nehodou v plnom rozsahu.

Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ má právo na výzvu dvakrát do mesiaca uskutočniť technickú kontrolu vozidla.

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo protokolárne spolu

• s jednou sadou kľúčov

• OEV – malým technickým preukazom

• potvrdením o zaplatení zákonného poistenia, a zelenou kartou.

3. Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky a užívania na dohodnutý účel.

4. Internetová rezervácia nie je záväzná (odporúčame rezerváciu potvrdiť telefonicky).

Odovzdanie vozidla

Nájomca je povinný odovzdať vozidlo v stave v akom ho prevzal prenajímateľovi v dohodnutý deň konca nájmu. V prípade ak dôjde k omeškaniu o jeden deň je nájomca povinný zaplatiť sumu ktorá sa rovná sume nájmu daného vozidla za jeden deň, za každý deň omeškania. V prípade znečistenia vozidla môže prenajímateľ účtovať poplatok za čistenie vozidla voči nájomcovi vo výške 30€ a v prípade nadmerného znečistenia aj tepovanie interiéru vo výške 80€.

 

 

Copyright @2023 Autopožičovňa Prešov | zoborrent.sk. Autopožičovňa, prenájom dodávok a osobných vozidiel, prívesných vozíkov